Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
 17/05/22  Tin tức nhà trường  33
Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 22/10/21  Tin tức nhà trường  65
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
 22/10/21  Tin tức nhà trường  64
TRƯỜNG MN HÙNG SƠN- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022 VỪA ĐƯỢC  PHÒNG PHÊ DUYỆT
 21/10/21  Công khai  53
Căn cứ  Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng  xử trong cư sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công văn số 437/SGDĐT-CNTT ngày 06/5/2019 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện thông tư 06/2019/TT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ ...
 03/10/21  Tin tức nhà trường  61
ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA PGD&ĐT HUYỆN HIỆP HÒA: 0961.098.737SĐT CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HÙNG  SƠN: BÀ HÒNG THỊ TIẾP: 0973.898.312
 29/09/21  Tin tức nhà trường  60
 Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn số 225/HD-SGD&ĐT ngày 12/3/2010 của sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang;       Căn cứ công văn số 165/CV-SGD& ...
 11/06/21  Tin tức nhà trường  92
Căn cứ Điều 16, Điều 19 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;Căn cứ vào Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy ...