Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833